Zwierciadło współpracy

Od początku października 2009 r. Centrum PISOP rozpoczęło realizację projektu pn. Zwierciadło współpracy. Projekt miał charakter  badawczo - informacyjno - promocyjny, a jego celem było stworzenie programu (rekomendacji) z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Cele szczegółowe projektu:

 1. wzrost świadomości przedstawicieli wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego (JST) i organizacji pozarządowych (NGO) na temat roli pełnomocników ds. NGO w kreowaniu dialogu społecznego
 2. zwiększenie świadomości wielkopolskich NGO na temat ich praw w obszarze kontaktów z administracją publiczną
 3. diagnoza stanu współpracy pełnomocników NGO wraz z rekomendacjami dotyczącymi skutecznych działań pełnomocników NGO jako przedstawicieli JST kreujących dialog obywatelski w Wielkopolsce
 4. upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu działań Pełnomocników NGO na rzecz wzrostu partycypacji NGO w procesach decyzyjnych JST.


Cele projektu osiągnięte zostały poprzez realizację następujących działań:

I.   ANALIZA I OPRACOWANIE RAPORTU

W celu pozyskania informacji na temat działań podejmowanych przez pełnomocników NGO, w obszarze współpracy z organizacjami,  przeprowadzona została dogłębna analiza. Była ona prowadzona na trzech poziomach:

 • Poziom I - ankiety przeprowadzone wśród pełnomocników NGO
 • Poziom II - wywiady z przedstawicielami władz lokalnych (prezydentami, burmistrzami, wójtami)
 • Poziom III - ankiety przeprowadzone wśród organizacji pozarządowych

Weryfikacji poddany został:

 • zakres podejmowanej współpracy pełnomocników NGO w obszarze współpracy z NGO (co pozwoliło na wyłonienie dobrych praktyk)
 • rola pełnomocnika NGO w zachęcaniu organizacji do partycypacji w procesach decyzyjnych JST
 • problemy, trudności we współpracy pełnomocnika NGO z organizacjami pozarządowymi.

Podczas analizy zebrane zostały także dane dotyczące pełnomocników NGO w Wielkopolsce.  

Opracowane przez analityków wyniki analizy zebrane zostały w formie raportu.

II.   OPRACOWANIE PROGRAMU - REKOMENDACJI DLA PEŁNOMOCNIKÓW NGO NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANALIZY

Wyniki raportu zostały poddane szczegółowej analizie celem wypracowania rekomendacji dla pełnomocników NGO - wsparcia ich działań na rzecz wzrostu partycypacji NGO w procesach decyzyjnych. W tym celu:

 • zorganizowane zostało spotkanie grupy roboczej - spośród przedstawicieli JST i NGO uczestniczących w badaniu (z gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich) losowo wybrana została 12-osobowa grupa, która wxięła udział w spotkaniu inicjującym prace nad wypracowaniem rekomendacji. Każdy uczestnik zapoznał się z wynikami analizy, które zostały poddane dyskusji
 • na podstawie raportu z analizy oraz protokołu ze spotkania grupy roboczej opracowana została rekomendacja.

III.    KAMPANIA PROMOCYJNA

W celu upowszechnienia zdobytych informacji przeprowadzona została kampania promocyjna:

 • Na potrzeby projektu, utworzony został portal internetowy dla pełnomocników NGO oraz przedstawicieli III sektora, na którym umieszczone zostały m.in.: raport z analizy, wypracowana rekomendacja, informacje dotyczące roli pełnomocników oraz współpracy JST z NGO, przykład dobrych praktyk. Dodatkowo, w ramach funkcjonowania portalu, stworzone zostało forum internetowe celem stworzenia miejsca do dyskusji dla pełnomocników.
 • W prasie lokalnej ukazał się cykl artykułów prezentujących wyniki przeprowadzonej analizy, rekomendacje, dobre praktyki współpracy pełnomocników NGO z NGO.
 • Na zakończenie projektu zorganizowane zostały dwie jednodniowe konferencje dla przedstawicieli NGO i pełnomocników NGO. W programie zaprezentowane zostały wyniki analizy, rekomendacje, dobre praktyki działań pełnomocników NGO.
 
Koordynatorką projektu była Dorota Surma (od grudnia 2010 r. Joanna Ludwiczak).
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego